How To: Make a Non-Dull Cork Board

Friday, September 19, 2008


I'm a big fan of redecorating my apartment right now, and this includes the desk space. This is a quick an easy project to add a piece of "art" to your office area.

Materials

Cork board, preferably without frame (although it could be okay)
Decorative fabric, a couple inches bigger on all sides than the board
Staple Gun, Stapler

Step 1: Lay cork board on fabric
Make sure you put the right side of the fabric towards the floor, and the same for the cork board.

Step 2: Attach Fabric

Beginning with the bottom edge, fold the fabric over the back of teh cork board and staple into place. When the bottom edge is secure, move to the top edge, pulling tightly on the fabric as you staple. Then it's time to secure the side-edges.

Step 3: Gift-Wrap Fold the Corners
When attaching corners of the fabric, be sure to folder it over nicely, like you would if you were wrapping a gift.


Step 4: Admire your "Hard" Work

No, it wasn't difficult, but it sure looks nice and the cork board is still functional.

5 comments:

Adventures in Dressmaking said...

Oh, nice! I have that fabric =)

h said...

Thanks! If I clean my desk up a bit, I might eventually get an updated pic of the area up soon. Eventually.

Anonymous said...

[url=http://www.hadson.pl]kuchnie krakow[/url]

We all enjoyed the datalist and the datagrid controls in [url=http://www.treegrid.net/asp.net-datagrid.html]asp.net datagrid[/url] . There were thousands of operations that we can perform using datagrid and datalist control. [url=http://www.treegrid.net/asp.net-datagrid.html]asp net gridview[/url] ships with another data bound templated control which is called Grid View. Grid View has made everything easier for developers. [url=http://www.treegrid.net/asp.net-gridview.html]asp net grid[/url] changes that I have seen in Asp.net 2.0 is that we don't require a lot of code to achieve tasks but most of the functionality is already provided and built in the control.

In this article we will see the GridView control in action and we will see what type of operations we can [url=http://www.treegrid.net/dynamic-table.html]dynamic table[/url] perform using this control and how this control is better than the classic datagrid control.

Using the [url=http://www.treegrid.net/sort-table.html]sort table[/url] Control:

If you read my previous articles on DataGrid control you might have noticed that we need to write quite a bit of code to enable paging, sorting and selecting an item from the datagrid. Using the gridview control I did not even write a single line and got all the three things i.e, paging, sorting and selection for granted.


[url=http://www.accout.eu]biuro rachunkowe[/url] - [url=http://www.centrumprojektow.eu/leksykon/220/projekty,tanich,domow,jednorodzinnych/]projekty tanich domow jednorodzinnych[/url]

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie wch³aniania podwaliny tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy stworzenie. Owo na cacy dziewiczy lek w celu niewiasty, jakie pragn¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na starszy rang¹ nurt posi³ków. Lek ów umo¿liwia zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] jedynie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy do skutecznej online taniej apteki internetowej po ekstrakty oraz po informacje o ekstraktach. Stert przeto alli Wystawiamy tej¿e majêtnoœci¹ pañszczyznê ekstraktów tudzie¿ naprawdê dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu najbardziej odrêbnych a rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy przedstawiæ w tym momencie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w tryb bezawaryjny i powierza [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] medykamenty w przeci¹gu skoro tylko jakiegoœ dnia od czasu momentu wypracowania twojego zlecenia. W³aœnie spoœród owego osi¹ga setne [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] oceny pacjentów. Na chudy brzuszekJest moc suplementów diety na schudniêcie. A¿ do sporych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, to¿ rzeczwiœcie stwierdzonym oraz tudzie¿ pokazanym przedsiêwziêciem prawdopodobnie zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej i æwiczenie fizyczne w sporym stopniu predestynuj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest czasem, gdy krwawienie koñczy, zaœ jajniki ostatecznie ustaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê rzutkie s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy choæ nie mieni gwoli mordy pieknej tragedii a trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

ruthpclark said...

Beautiful! So easy, but so great!

Related Posts with Thumbnails